Awon eye Ile Yoruba

Awon eye Ile Yoruba

 1. owl -òwìwí
 2. bat - àdán
 3. bush fowl - àparò

 1. sparrow - ẹgà                        
 2. kite - àşá
 3. hawk - àşádì
 4. eagle – àwòdì
 5. vulture - igún

 1. kiwi - adiẹ-odò
 2. duck - pẹpẹyẹ
 3. guinea fowl - ẹtù; awó
 4. fowl - adiẹ; cock -akukọ; hen - obídiẹ; chick - òròmọdìẹ
 5. parrot - ayékòótọ

 1. wood pecker – ẹyẹ àkókó
 2. ostrich – ògòngò
 3. peacock – ọkín
 4. turkey – tòlótòló
 5. dove – àdàbà
cuckoo – òdèrè

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Post a Comment

Translate