Tuesday, December 12, 2023

Onka Yoruba ( 1 to 100 in Yoruba)

SHARE1-Ení or ookan, okan, ọ̀kan (for numismatics or currencies like cowries or coins).2-È jì or Eéji (for numismatics or currencies like cowries or coins).


3-Ẹta or ẹẹ́ta (for numismatics or currencies like cowries or coins, same pattern till 19).

4-Ẹrin, ẹ̀rin or ẹẹ́rin


5-Àrún or aárùn


6-Ẹfà or ẹẹ́fà


7-Èje or eéje


8-Ẹjọ, ẹ̀jọ or ẹẹ́jọ


9-Ẹsan, ẹ̀sán or ẹẹ́sàn


10-Ẹwa,ẹ̀wá or ẹẹ́wà


11-Ọkanla, ọ̀kanlá, oókànlá


12-Ejila, èjìlá, eéjìlá


13-Ẹtala, ẹ̀talá, ẹẹ́talá


14-Ẹrinla, ẹ̀rinlá, ẹẹ́rìnlá


15-Ẹdogun (Ẹedogun, ẹ́ẹdógún)


16-Ẹrindinlogun, ẹẹ́rìndílógún


17-Ẹtadinlogun, eétàdílógún


18-Ejindinlogun, eéjìdílógún


19-Ọkandinlogun, oókàndílógún


20-Ogun, ogún, okòó or Okowo (ọkẹ owo for numismatics or currencies like cowries or coins).


21-Ọkanlelogun


22-Ejilelogun


23-Ẹtalelogun


24-Ẹrinlelogun


25-Ẹdọgbọn, ẹ́ẹdọ́gbọ̀n


26-Ẹrindinlọgbọn


27-Ẹtadinlọgbọn


28-Ejidinlọgbọn


29-Ọkandinlọgbọn


30-Ọgbọn, ọgbọ̀n, ọɡbọ̀n ǒ or Ọgbọnwo (Ọgbọn owo for numismatics or currencies like cowries or coins )


31-Ọkanlelọgbọn


32-Ejilelọgbọn


33-Ẹtalelọgbọn


34-Ẹrinlelọgbọn


35-Arundinlogoji, aárùndílogójì


36-Ẹrindinlogoji


37-Ẹtadinlogoji


38-Ejidinlogoji


39-Ọkandinlogoji


40-Ogoji, ogójì, ojì (Ooji, Ogun meji, two twenties)


41-Ọkanlelogoji


42-Ejilelogoji


43-Ẹtalelogoji


44-Ẹrinlelogoji


45-Arundinladọta


46-Ẹrindinladọta


47-Ẹtadinladọta


48-Ejidinladọta


49-Ọkandinladọta


50-Adọta (aadọta), àádọ́ta


51-Ọkanleladọta


52-Ejileladọta


53-Ẹtaleladọta


54-Ẹrinleladọta


55-Arundinlọgọta


56-Ẹrindinlọgọta


57-Ẹtadinlọgọta


58-Ejidinlọgọta


59-Ọkandinlọgọta


60-Ọgọta, ọgọ́ta, ọta (ogun mẹta, three twenties)


61-Ọkanlelọgọta


62-Ejilelọgọta


63-Ẹtalelọgọta


64-Ẹrinlelọgọta


65-Arundiladọrin


70-Adọrin (Aadọrin), àádọ́rin


71-Ọkanleladọrin


72-Ejileladọrin


73-Ẹtaleladọrin


74-Ẹrinleladọrin


75-Arundilọgọrin


76-Ẹrindilọgọrin


77-Ẹtadilọgọrin


78-Ejidilọgọrin


79-Ọkandilọgọrin


80-Ọgọrin (Ogun mẹrin, four twenties), ọgọ́rin, ọrin


81-Ọkanlelọgọrin


82-Ejilelọgọrin


83-Ẹtalelọgọrin


84-Ẹrinlelọgọrin


85-Arundiladọrun


86-Ẹrindiladọrun


87-Ẹtadiladọrun


88-Ejidiladọrun


89-Ọkandiladọrun


90-Adọrun (Aadọrun), àádọ́rùn


91-Ọkanleladọrun


92-Ejileladọrun


93-Ẹtaleladọrun


94-Ẹrinleladọrun


95-Arundilọgọrun


96-Ẹrindilọgọrun


97-Ẹtadilọgọrun


98-Ejidilọgọrun


99-Ọkandilọgọrun


100-Ọgọrun (ogun marun, five twenties), ọgọ́rùn, ọrún


This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Source: https://www.orisa.com.ng

SHARE

Author: verified_user

AJE NLA Spiritual Traveller | OLOBATALA | OMO OLOKUN, OMO ORISA | BABALAWO OMO ORUNMILA | CEO www.orisa.com.ng | +2347031178647 For IFA Consultation, Divination, Yes / No questions , spiritual guidance, Dream interpretation etc whatsapp https://wa.me/2347031178647

0 $type={blogger}: