Saturday, July 8, 2023

Oriki Ibeji

SHARE
ORiki Ibeji

Èjìrẹ́ ará Ìsokùn,

Ẹdúnjọbí, Ọba ọmọ,

Èjìrẹ́ Òyílà,

Wínníwínní lójú orogún, ẹ̀jìwọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀,

Ọmọ ẹdun bẹ́lẹ́ńjẹ́ orí igi,

Ìbejì tí ń bẹ́ kìṣì bẹ́ káṣá,

Òyílà bẹ́ sí ilé alákìísà, sọọ́ di onígbá aṣọ

Full oriki Ibeji Below

Ẹ̀jìrẹ́ ará ìṣokún.

Ẹdúnjobí

Ọmọ ẹdun tíí ṣeré orí igi

Ọ́-bẹ́-kẹ́ṣé-bẹ́-kàṣà,

Ó fẹsẹ̀ méjèèjì bẹ sílé alákìísa;

Ó salákìísà donígba aṣọ.

Gbajúmọ̀ ọmọ tíí gbàkúnlẹ̀ ìyá,

Tíí gbàdọ̀bálẹ̀ lọ́wọ́ baba tó bí í lọ́mọ.

Wínrinwínrin lójú orogún

Ejìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀.

Tani o bi ibeji ko n'owo?


Ẹ̀jìrẹ́ okin

Ẹ̀jìrẹ́ ti mo bi, ti mo jo

Ẹ̀jìrẹ́ ti mo bi, ti mo yó

Ẹ̀jìrẹ́ ara isokun

Omó édun nsere lori igi

Ẹ̀jìrẹ́ wo ile olowo ko ló

O wo ile olola ko ló bé

Ile alakisá lo ló

Ẹ̀jìrẹ́ só alakisá di alasó

O só otosi di olowo

Bi Taiwo ti nló ni iwaju

Bééni, Kéhinde ntó lehin

Taiwo ni omode, Kehinde ni ebgon

Taiwo ni a ran ni sé

Pe ki o ló tó aiye wò

Bi aiye dara, bi ko dara

O tó aiye wò. Aiye dun bi oyin

Taiwo, Kehinde, ni mo ki

Eji woró ni oju iya ré

O de ile oba térin-térin

Jé ki nri jé, ki nri mu


English Version of ORIki ibeji

All twins hail from Isokun.
A relative of monkeys you are
Hoping and jumping from a tree branch to the other
Jumping helter-skelter,you landed in a wretched man’s place
Turning around his misfortunes
A rare set of children that commands undue honour and respect from their parents
To your stepmother, you are an unwelcome sight
But to your mother, you are both emperors of two empires!
Wouldn’t you love to be parents to twins ?Charming twins
Twins that I gave birth, that resembles me
Twins that I gave birth, that make me happy
Twins inhabitants of Isokun
Children of the monkey who plays on the top of the trees


Twins come into the house of the rich man and doesn’t go away
He comes into the house of the wealthy and doesn’t request anything
To the house of the filthy he goes
Twins watch the filthy man (and he) becomes dressed
He watches the poor man (and he) becomes rich


If Taiwo goes ahead
Likewise Kéhinde remains behind
Taiwo is the child, Kéhinde is the elder
Taiwo is sent to get out first
I order to taste the world
(To see) either it is good or badHe tastes the world. The world is sweet as honey
Taiwo, Kéhinde I greet you
Only they two stand before the mother
He comes into the kings house laughing joyfully
Let us get something to eat (and) something to drink

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Source: https://www.orisa.com.ng

SHARE

Author: verified_user

AJE NLA Spiritual Traveller | OLOBATALA | OMO OLOKUN, OMO ORISA | BABALAWO OMO ORUNMILA | CEO www.orisa.com.ng | +2347031178647 For IFA Consultation, Divination, Yes / No questions , spiritual guidance, Dream interpretation etc whatsapp https://wa.me/2347031178647

1 comment: