Common NAMES OF ANIMALS IN YORUBA (INVERTEBRATES)

Common NAMES OF ANIMALS IN YORUBA (INVERTEBRATES)


Crab - AkànCrayfish - Edé / Idé


Earthworm - Ekòló


Octopus - Ayéfófo


Calappa crab - Akàn bojúbojú


Centipede - Taníṣánko / Ọ̀kùn pẹlẹbẹ


Oyster - Papàsán (Pàsán)


Periwinkle - Ìṣán


Prawn - Ìpá


Silkworm - Tùmbù


Lobster - Ọ̀kàṣà


Millipede - Ọ̀kùnrùn (Ọ̀kùn)


Spider - Alántakùn / Alánṣaṣa


Sponge - Kàin kàin


Tapeworm/Flatworm - ÈèpàClam - Pẹ̀pẹ́kunSquid - Fọ́ntọ́nfọ́ntọ́n


Tiger land snail - Ìlákọ̀Marine snail- Ìṣáwùrú


Coral - Iyùn òkunFulica snail - Ìlákọ̀ṣẹ / EsanGiant African snail - ÌgbÍn


Gladiator swimcrab - Akàn orí òkúta


Guinea worm - Sòbìyà (Sòbìà)Hottentott scorpion - ÀgáǹtaCrab - Akàn


Leech - Eṣuṣu


Lice - Iná


Limicolaria snail - ìpere


Onchocerca worm - Kúrúnà


Roundworm - Aràn


Scorpion - Àkérekèré (Àkéekèé) 


Emperor scorpion - Òjògán


Estuarine white Shrimp - Edé mẹ́fun


Threadworm - Ejò inú


Tick - Eégbọn

Share to Educate Someone.

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Post a Comment

Translate