Copy
no fucking license
Bookmark

Oriki ORISA AJE OLKUN

Oriki ORISA AJE OloKun ÁJE OLOKUN ASỌ AGBA DÉWE


AJE OLOKUN ASỌ EWÉ DAGBA


OGUGU LÚSỌ


TI TẸRU TỌMỌ NFOJO JUMỌ WÁ KÍRÍ

AJÉ OLOKUN ASỌRỌ DÁYỌ

AJÉ ÍWỌ LÁ NJÍ KÍ, IWỌ LA NJI RÍ,

 ÍWỌ LÁ NJÍ KẸ́, IWỌ LÁÁ NJÍ PÉ

IWỌ LÁBỌMỌ TÍ NBORI AYÉ

IWỌ LÁ NMÚ SOKÚN, IWỌ LÁ NMÚ SEKÉ

IWỌ NI ANÍRỌPO , Ọ́BÁ TÍ NKO NA 

YANRÀN YANRÀN, YANRÀN 

ÁJÉ O, AGBA ORISA JẸ KÍN NI LỌWỌ

MÁ JẸ KI N NI Ẹ LỌRUN

AJE WA FILE MI SE IBU GBÉ OOOO (ÁMÌN)


Post a Comment

Post a Comment